Regulamin usług

Regulamin wykonywania usług z dnia 01-11-2019

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przekazu pieniężnego przez Agencję Opłat EXPERT na rzecz Klientów i stanowi integralną część umowy zlecenia Przekazu Pieniężnego. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia Przekazu Pieniężnego. Regulamin jest umieszczony w widocznym miejscu w Agencji Opłat EXPERT jak również na stronie www.gfexpert.pl.
 2. Agencja Opłat EXPERT prowadzona jest przez agenta (prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą) w imieniu i na rzecz Grupy Finansowej EXPERT Sp. z o.o. (GF EXPERT).
 3. Transakcję zlecenia Przekazu Pieniężnego uważa się za autoryzowaną i zawartą jeśli Klient opłaci zlecony Przekaz Pieniężny gotówką lub bezgotówkowym środkiem płatniczym. Po opłaceniu zlecenia Przekazu Pieniężnego i odejściu od kasy Klient nie może odwołać zlecenia płatniczego.
 4. Klient może składać zlecenie płatnicze w Agencji Opłat EXPERT jedynie w postaci papierowej. Jeśli klient nie dysponuje wypełnionym drukiem wpłaty, pracownik Agencji Opłat EXPERT rejestruje przekazane przez klienta ustnie dane a następnie drukuje je i przekazuje klientowi. Klient sprawdza poprawność zarejestrowania danych i potwierdza je własnym podpisem.
 5. Wszystkie zlecenia Przekazu Pieniężnego są przy Kliencie rejestrowane w systemie komputerowym. Zarejestrowane zlecenia są drukowane. Klient otrzymuje wydruk: „Pokwitowanie przyjęcia zlecenia dokonania przelewu”. Wydruk powinien być opieczętowany okrągłym stemplem Agencji Opłat EXPERT z bieżącą datą i podpisany przez kasjera. Obowiązkiem Klienta przed odejściem od kasy jest sprawdzenie poprawności zarejestrowanych i przedstawionych na powyższym wydruku danych, w tym pobranej kwoty do zapłaty oraz sprawdzenie czy wydruk jest podstemplowany, tj. opatrzony odciskiem stempla kasowego i podpisany przez kasjera.
 6. Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia Przekazu Pieniężnego jest:
  a) dla Klienta – wyłącznie wydrukowane „Pokwitowanie przyjęcia zlecenia dokonania przelewu” będące odzwierciedleniem rejestracji transakcji w systemie komputerowym.
  b) dla GF EXPERT – zapis elektroniczny w systemie komputerowym.
 7. W przypadku ewentualnego sporu co do poprawności wykonania zlecenia i stwierdzenia rozbieżności pomiędzy „Pokwitowaniem przyjęcia zlecenia dokonania przelewu” a zapisem w systemie komputerowym, za obowiązujący uznaje się zapis na Pokwitowaniu pod warunkiem, że jest ono podstemplowane i podpisane przez kasjera.
 8. Wypełniony przez Klienta lub wystawcę rachunku blankiet wpłaty służy wyłącznie jako pomoc w rejestracji transakcji i nie stanowi dowodu zawarcia umowy. Druk ten może być podstawą do reklamacji jedynie w dniu złożenia zlecenia (patrz punkt 13b). Druk ten powinien być podstemplowany..
 9. GF EXPERT odpowiada wyłącznie za realizację zlecenia potwierdzonego podstemplowanym i podpisanym przez kasjera „Pokwitowaniem przyjęcia zlecenia dokonania przelewu”.
 10. Przekazanie przelewu nastąpi poprzez rachunki bankowe GF EXPERT.
 11. Terminy realizacji zleceń:
  a) przelewy natychmiastowe realizowane są nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia.
  b) przelewy zwykłe realizowane są nie później niż do końca drugiego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia.
  Przelewy natychmiastowe przyjęte do godziny 13.00 są w miarę możliwości technicznych realizowane w dniu ich przyjęcia przy czym GF EXPERT odpowiada jedynie za realizację przelewu w terminie określonym w pkt.11a.
 12. Agencja Opłat nie przyjmuje pojedynczych Przekazów Pieniężnych na kwotę wyższą od 50 000 zł.
 13. Pracownik Agencji Opłat EXPERT ma prawo ze względów bezpieczeństwa (warunki ochrony gotówki i ubezpieczenia) odmówić przyjęcia zleceń klienta jeśli kwota zleceń opłacanych gotówką przekracza 10 000 zł lub jeśli przyjęcie zlecenia klienta spowoduje przekroczenie dziennego limitu gotówki w danej Agencji Opłat.
 14. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu pracownik Agencji Opłat ma prawo żądać podania dodatkowych danych wymaganych prawem, a także okazania dokumentów potwierdzających tożsamość klienta. W szczególności obowiązek ten dotyczy wpłat w wysokości 4 000 zł i wyższych.
 15. GF EXPERT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym szczególnie spowodowane:
  a) działaniem siły wyższej – obejmującej m. in.: działania wojenne, rozruchy, katastrofy naturalne, strajki, awarie systemów komputerowych, awarie systemów zasilania i awarie systemów telekomunikacyjnych,
  b) decyzją organów władzy publicznej lub aktem ustawowym lub wykonawczym do ustawy.
 16. Reklamacje:
  a) Klient ma prawo złożyć reklamację w formie pisemnej – przesyłką pocztową na adres: Grupa Finansowa EXPERT Sp. z o.o.Jemiołowa 44/104, 53-426 Wrocław lub osobiście w każdej Agencji Opłat EXPERT.
  b) Klient ma prawo złożyć reklamację w formie ustnej telefonicznie po nr tel. 71 332-49-30 wew. 25 lub osobiście do protokołu w jednostkach o których mowa w pkt. 16a.
  c) Klient ma prawo złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gfexpert.pl
  d) GF EXPERT rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
  e) odpowiedź na reklamację jest udzielana w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na adres podany przez klienta.
  f) w dniu złożenia zlecenia, do końca pracy Agencji Opłat EXPERT, Klient ma prawo zażądać poprawienia zarejestrowanych danych, jeżeli stwierdzi, że są one różne od wypisanych na druku wpłaty (patrz punkt 8). Z prawa tego Klient może skorzystać wyłącznie w Agencji Opłat EXPERT, w której złożył dane zlecenie.
  g) po dniu złożenia zlecenia klient ma prawo uzyskać telefoniczną informację na jakim etapie realizacji jest jego zlecenie.
  h) w uzasadnionych przypadkach na życzenie Klienta GF EXPERT za pośrednictwem Agencji Opłat dostarczy Klientowi potwierdzenie dokonania przelewu w postaci skanu lub kserokopii wydruku z systemu komputerowego banku, poprzez który przelew został zrealizowany.
  i) kosztami reklamacji wynikającymi z przyczyn leżących po stronie Klienta GF EXPERT ma prawo obciążyć Klienta. Za obsługę zwrotu przelewu, która wystąpi z winy Klienta GF EXPERT ma prawo pobrać dodatkową opłatę w wysokości 10,00 zł.
 17. Za realizację poszczególnych przelewów pobierane są opłaty określone w cenniku wywieszonym w Agencji Opłat EXPERT.
 18. Stali Klienci mogą otrzymać Kartę Klienta uprawniającą do zniżek.