Nasze zasady

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W GRUPIE FINANSOWEJ EXPERT SP. Z O.O.

WSTĘP

Grupa Finansowa EXPERT Sp. z .o.o. (GF EXPERT) została założona w czerwcu 2003r. jako przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego podstawowym rodzajem działalności było świadczenie usług przekazu pieniężnego. Obecnie GF EXPERT prowadzi sieć ponad 200 Agencji Opłat EXPERT w których klienci oprócz zlecenia przekazu pieniężnego mogą m.in. uzyskać pożyczki.

W związku z uregulowaniem działalności pośredników finansowych przez Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011r o usługach płatniczych, GF EXPERT wystąpiła o przyznanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej, który otrzymała jako jedna z 3 pierwszych firm w Polsce (nr zezwolenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego IP3/2012). Od momentu uzyskania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej GF Expert spełnia wszelkie wymagane prawem wymogi organizacyjne i kapitałowe oraz podlega nadzorowi KNF.

1. ORGANIZACJA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organizacja wewnętrzna GF EXPERT jako spółki z o.o. uwzględnia wielkość i skalę działalności Spółki a także jej długoterminowe cele, obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli, umożliwia odpowiedni przepływ i ochronę informacji oraz jest odzwierciedlona w prostej i przejrzystej strukturze organizacyjnej. Zakres uprawnień i obowiązki poszczególnych komórek organizacyjnych oraz schemat struktury organizacyjnej zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

Właściciele określają cele strategiczne Spółki. Fakt, że w Zarządzie Spółki reprezentowane jest 50% kapitału właścicielskiego gwarantuje sprawną komunikację z właścicielami, umożliwia szybką reakcję w sytuacjach nieoczekiwanych, oraz gwarantuje skuteczny, bieżący nadzór właścicielski. Wieloletnie doświadczenie członków Zarządu (patrz zakładka: O Firmie/zarząd) oraz pracowników Spółki (większość pracowników została zatrudniona w Firmie w latach 2003-2005) jest gwarancją, że zadania z zakresu działalności Spółki są powierzane osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności a nadzór sprawują osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. Prawa pracowników GF EXPERT są należycie chronione, Spółka prowadzi skuteczną politykę zatrudnienia, pracownicy są zatrudniani na umowy o pracę a rotacja personelu mimo wieloletniej historii Spółki jest minimalna. Pracownicy GF EXPERT posiadają pełny dostęp do informacji o strukturze organizacyjnej, zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności.

2. RELACJE Z UDZIAŁOWCAMI INSTYTUCJI NADZOROWANEJ

GF EXPERT działa w interesie wszystkich wspólników z poszanowaniem interesu klientów.

GF EXPERT zapewnia wszystkim wspólnikom równy i adekwatny dostęp do informacji oraz nie stosuje preferencji w stosunku do wybranych wspólników. Informacje przekazywane są udziałowcom w sposób rzetelny i kompletny.

3. ORGAN ZARZĄDZAJĄCY I NADZÓR WŁAŚCICIELSKI

Zarząd GF EXPERT prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd Spółki jest jedynym organem uprawnionym i odpowiedzialnym za Zarządzanie Spółką. Zarząd GF EXPERT ma charakter kolegialny. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Spółki. Członkowie Zarządu GF EXPERT posiadają wysokie kompetencje wynikające z ich wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej) a także wieloletniego doświadczenia. Jako osoby o nieskazitelnej reputacji dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków. Kompetencje Członków Zarządu nawzajem dopełniają się co podnosi poziom kolegialnego zarządzania Spółką. Obrady Zarządu Spółki prowadzone są w języku Polskim, w języku Polskim sporządzane są również wszystkie dokumenty Spółki.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych prawo do kontroli (nadzoru) przysługuje każdemu wspólnikowi.

4. POLITYKA WYNAGRADZANIA I ZATRUDNIENIA

Spółka prowadzi polityką wynagradzania i zatrudnienia, która sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu jej działania. Osiągnięta, dzięki spójnej i uczciwej polityce wynagradzania i zatrudnienia, minimalna rotacja pracowników w okresie działania Spółki dowodzi trafności prowadzonej polityki. Polityka wynagradzania uwzględnia sytuację finansową Spółki.

5. POLITYKA INFORMACYJNA, DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I RELACJE Z KLIENTAMI

GF EXPERT prowadzi przejrzystą politykę informacyjną, uwzględniającą potrzeby właścicieli i klientów. Polityka informacyjna zapewnia ochronę informacji i uwzględnia istniejące regulacje prawne.
Reklamy GF EXPERT zapewniają rzetelny i jasny przekaz, cechują się poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu oraz dobrych obyczajów. Spółka dokłada starań by reklamy nie wprowadzały klientów w błąd oraz nie umniejszały kosztów i ryzyk związanych z nabyciem produktu lub usługi. Jeżeli przekaz reklamowy Spółki odwołuje się do wyników sondaży, badań statystycznych, rankingów itp. podawane jest źródło danych.

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji klientów w Spółce są jasne i przejrzyste. Zasady te zostały opisane w Regulaminie wykonywania usług. Regulamin jest wyeksponowany w każdej Agencji Opłat EXPERT oraz dostępny na stronie www.gfexpert.pl

Proces rozpatrywania skarg i reklamacji w GF EXPERT prowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i obiektywnie oraz z poszanowaniem przepisów prawa, zasad uczciwego obrotu i dobrych obyczajów. Treść odpowiedzi na skargę lub reklamację zawiera pełne i wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. GF EXPERT dąży do polubownego rozwiązywania ewentualnych sporów ze swoimi klientami.

GF EXPERT dochodząc swoich roszczeń, w szczególności prowadząc działania windykacyjne wobec klientów, dokłada starań by działać profesjonalnie i dbać o reputację Spółki.

6. KONTROLA WEWNĘTZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

GF EXPERT posiada adekwatny do wielkości Spółki i skali jej działania skuteczny system kontroli wewnętrznej. Pracownicy GF EXPERT mają w ramach obowiązków służbowych przypisane odpowiednie zadania związane z realizacją celów kontroli wewnętrznej. Za skuteczność kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Spółki.

GF EXPERT posiada adekwatny do wielkości Spółki i skali jej działania skuteczny system zarządzania ryzykiem. Za skuteczne zarządzanie ryzykiem odpowiada Zarząd Spółki.