Dlaczego nie zasady KNF?

Grupa Finansowa EXPERT Sp. z o.o. (GF EXPERT) nie przyjęła Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowanych i przyjętych uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014r.

GF EXPERT prowadzi działalność jako Instytucja Płatnicza jedynie na terenie Polski i jedynie w zakresie usługi przekazu pieniężnego. Ograniczona wielkość i zasoby Spółki oraz zakres działania powodują, że wprowadzenie zasad byłoby nadmiernie uciążliwe dla Spółki a jednocześnie nie przyniosło by korzystnych efektów.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 1 Zasad dotyczącego Organizacji i struktury organizacyjnej ponieważ zaproponowane rozwiązania organizacyjne i struktury odpowiadają dużym organizacjom natomiast nie pasują do skali działalności Spółki. Według Zasad Spółka powinna posiadać i posiada przejrzystą oraz adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka strukturę organizacyjną. Jednak ze względu na ograniczoną skalę działalności Spółki wyraźne wyodrębnienie każdej kluczowej funkcji w obrębie wykonywanych zadań a także podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy komórki organizacyjne centrali, jednostki terenowe oraz poszczególne stanowiska albo grupy stanowisk jest zdaniem Spółki niecelowe i prowadziło by jedynie do tworzenia zbędnych, nadmiernie rozbudowanych struktur i stanowisk.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 2 Zasad dotyczącego Relacji z udziałowcami instytucji nadzorowanej ponieważ rozdzielenie funkcji właścicielskich od nadzorczych w ocenie Spółki nie tylko jest nieuzasadnione rozmiarem Spółki ale niecelowe w kontekście celów i obowiązków Spółki. Spółka została założona z prywatnych środków właścicieli, którzy zainwestowali w nią swoją wiedzę, doświadczenie i własne oszczędności. Przyczyną sukcesu GF EXPERT na trudnym rynku usług płatniczych jest bezpośredni nadzór Właścicieli Spółki nad jej działaniami realizowany poprzez uczestnictwo Właścicieli w Zarządzie Spółki. Powierzenie kierownictwa Spółki w ręce osób obcych, nawet specjalistów z branży nie zastąpi osobistego zaangażowania twórców Spółki w jej rozwój a najlepszy nadzór to nadzór właściciela.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 3 Zasad dotyczących Organu zarządzającego ponieważ zaproponowane dokładne rozdzielenie kompetencji Członków Zarządu ma uzasadnienie w dużych korporacjach natomiast w spółce wielkości i specjalizacji GF EXPERT nie ma przeszkód by Członkowie Zarządu wzajemnie sobie pomagali i wzajemnie się uzupełniali bądź zastępowali. Członkowie Zarządu GF EXPERT posiadają wiedzę i doświadczenie pozwalające im na zarządzanie wszystkimi aspektami działalności Spółki a ewentualne spory kompetencyjne nie występują w praktyce.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 4 Zasad dotyczących Organu nadzorującego ponieważ Spółka nie posiada Rady Nadzorczej a jej istnienie biorąc pod uwagę skalę działalności GF EXPERT jest nieuzasadnione zarówno merytorycznie jak i ekonomicznie.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 5 Zasad dotyczących Polityki Wynagradzania ponieważ Spółka nie posiada Rady Nadzorczej a wynagrodzenie Członków Zarządu ustalane jest i zatwierdzane przez Właścicieli. Spółka nie posiada również Polityki Wynagradzania w formie dokumentu – wynagrodzenia pracowników są ustalane przez Zarząd po analizie potrzeb i możliwości Spółki. Ze względu na skalę Spółki Zarząd osobiście zna wszystkich pracowników, ich zadania i osiągnięcia.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 6 Zasad dotyczących Polityki informacyjnej ponieważ biorąc pod uwagę skalę działalności i rozmiar Spółki nie istnieje potrzeba posiadania sformalizowanej Polityki informacyjnej. Spółka udziela klientom i udziałowcom wszelkich wymaganych informacji niezwłocznie.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 7 Zasad dotyczącego Działalności promocyjnej i relacji z klientami ponieważ Spółka oferuje jedynie 2 rodzaje prostych, powszechnie znanych produktów. Choć Spółka spełnia wszelkie wymogi Zasad odnośnie informowania klientów o produktach i zasadach ewentualnych reklamacji to nasi pracownicy nastawieni są na życzliwą pomoc klientom, z których wielu stanowią osoby starsze a nie na tworzenie procedur i formularzy obsługi klienta.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 8 Zasad dotyczącego Kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych ponieważ skuteczny nadzór i kontrola wewnętrzna ze względu na skala działalności i rozmiar Spółki nie wymagają i nie uzasadniają tworzenia rozległej struktury z wyodrębnionymi komórkami i stanowiskami.

GF EXPERT nie przyjęła Rozdziału 9 Zasad dotyczących Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta ponieważ Spółka nie zarządza aktywami na ryzyko klientów.