Regulamin abonamentu

Abonament na usługi Grupy Finansowej EXPERT – REGULAMIN

Abonament na usługi GF EXPERT to nowoczesne i praktyczne rozwiązanie ułatwiające opłacanie rachunków w Agencji Opłat EXPERT.

 • Abonament uprawnia do opłacenia w okresie jego obowiązywania określonej liczby przelewów zwykłych lub natychmiastowych, w kwocie do 1 000 zł każdy, bez ponoszenia opłat za przelew i opłat za przelew natychmiastowy.
 • Jeśli kwota przelewu jest wyższa to od nadwyżki ponad 1 000 zł pobierana jest prowizja w wysokości 0,8% od kwoty nadwyżki. Dodatkowo od płatności kartami wydanymi poza Europejskim Obszarem Gospodarczym pobierana jest prowizja w wysokości 2% kwoty przelewu.
 • Abonament podwyższa ocenę scoringową przy ubieganiu się o pożyczkę GF Expert.

==================================================================================

 1. Abonament dotyczy usług przekazu pieniężnego (opłacania rachunków), które świadczy Grupa Finansowa ” EXPERT ” sp. z o.o., Krajowa Instytucja Płatnicza nr w Rejestrze IP 3/2012
  53-426 Wrocław, ul. Jemiołowa 44/104, tel. (071) 332-49-30 (31), 332-48-44, NIP: 897-16-83-744, REGON: 932916743, KRS: 0000175317, Zarejestrowana w Sądzie Rej. dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 625 000 zł wpłacony w całości. Wykupując abonament, zgadza się Pan/Pani przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. Wykupienie abonamentu jest płatne. Abonament może wykupić jedynie osoba fizyczna. Abonament jest wykupowany na okres zamknięty. Po jego opłaceniu nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
 3. Abonament obowiązuje tylko w Agencji Opłat w której został wydany.
 4. Do abonamentu dodawana jest karta klienta (bezpłatnie) o ile klient wcześniej nie posiadał karty. W danym czasie do abonamentu może być przypisana tylko 1 karta klienta.
 5. Z darmowych przelewów w ramach abonamentu może skorzystać właściciel abonamentu (i karty klienta). Warunkiem korzystania z darmowych przelewów jest okazanie karty klienta.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za udostępnienie karty osobom nieupoważnionym. W przypadku utraty karty klient powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Agencji Opłat – w takim przypadku zostanie mu wydana nowa karta klienta.
 7. W przypadku gdy Agencja Opłat jest nieczynna przez co najmniej 5 dni roboczych w okresie obowiązywania abonamentu,  klient ma prawo otrzymać proporcjonalny zwrot opłaty za abonament. W celu otrzymania zwrotu klient powinien wystąpić z pisemnym wnioskiem o zwrot, zawierającym rachunek bankowy na który GF EXPERT dokona zwrotu. Wniosek może być złożony w Agencji Opłat lub przesłany na adres GF EXPERT podany powyżej. GF EXPERT dokona zwrotu w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
 8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.gfexpert.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem i umową zlecenie lub umową pożyczki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.